BILDE: Denne gangen er det Geir Jonassen som stiller med ukens andakt.

 

Geir Jonassen med ukens andakt: Gjenopprettelsen

Ser vi i disse dager enden på vår tidsalder? Vil antikristendom nå ta over den politiske styringen og herske uinnskrenket i deler av verden? Hva kommer etter denne pandemien? Hva er igjen av kristendommens grunnfjell i Norge.

 Om vi tar vekk den mest radikale fløy som tøyer Bibelens løfter ut over alle grenser og bruker en ubibelsk metode for å posisjonere seg og sine synspunkter. Og som strekker bibelordet for langt, og i tillegg setter en strek over den liberale fløyen som ikke aksepterer verken under, tegn eller mirakler, som i humanismens «ånd» former det som blir igjen til det passer inn med tidsånden i vårt samfunn; hvor mange sitter da igjen med hele Bibelen som fundament for sin tro?

Ja, jeg tror verden er i ferd med, og vil applaudere, en slik utvikling. Liberalteologien vil gå hand i hand med stadig mer liberale styresmakter og vil, for verdens mennesker, søke å finne en farbar vei fri for Bibelens klare budskap.

Selv om mennesket har fått lov å styre seg selv gjennom disse tusener av år, har utviklingen avslørt en total manglende evne og vilje til å søke fellesskapets beste, og søke å nærme seg sin skaper. 

 

Et mål for øye: Gjenopprettelse

Men…. Ja, for det er et MEN! Helt fra Adams fall i Edens have, i uskyldighetens tidsalder, og opp igjennom tidsaldrene «Den frie vilje», «Den sivile myndighet», «Løftets tidsalder», «Loven og nå Nådens Tidsalder», har Guds finger vært styrende med et mål for øye: Gjenopprettelse!

Ordet for gjenopprettelse inneholder løfte om gjenopprettelse av ALLE TING. I tillegg startet gjenopprettelsen av mennesket i samme moment som Adam sviktet Gud. Men alt dette får i dag gå nokså upåaktet hen, selv i kristne kretser. Utviklingen og vårt fokus er mer rettet mot «ødeleggelsens styggedom som skal sette seg i «Guds tempel» .På korset la Jesus grunnlaget for minst to løfter og satte dermed i gang prosessen som Gud har forberedt før jord og himmel ble til.

Når verdens makter og myndigheter mener at seieren er så godt som vunnet, og kristendommens innvirkning har så godt som blitt utradert i verdenskulturen, er det Gud sin tur til igjen å handle. 

 

Hans evige hensikt

Alt på forhånd har Gud i sin visdom fortalt dem som vil se hva Hans evige hensikt er, og løfte etter løfte har fortsatt sin garanti i Ham som er vår fremtid og håp. Verden vil rase mot Gud Fader og Hans Sønn, og bak verdens raseri står Guds første og største fiende, satan.

Alt lenge, lenge før skapelsen av vår jord utkjempet satan et kosmisk slag med Guds englefyrster og det ble ikke lenger funnet plass eller adgang for han i Guds tronhimmel. Men i trengselens inferno blir han Guds redskap, via antikrist til å fullføre dommen over en ugudelig verden. Da er denne Lusifer forvist til lufthimmelen, og ondskapen vil på «Herrens Dag» nå ufattelige høyder, men Gud har regien.

Da, under trengselstidens inferno med all ondskapens maktutgytelse og terror, gjør Guds Sønn sin hest klar til «åpenbarelsen av sin gjenkomst». Nå er syndens mål fullt, verdens mennesker har løpt sin ugudelige bane til ende, maktene og myndighetene har spilt falitt, og det tusenårige fredsrike står for døren og vil synliggjøre Guds fysiske gjenopprettelse i et rike der menneskets alder er lik alderen til de første menneskes slekter. 

Hundre år er den som dør ung, sier skriften. Vi som trodde Gud, og trodde Hans Hellige Ord, er ved korset gjenopprettet til et fullkomment menneske som er Kristus lik. Nå spiller naturen på de samme strenger som det fullkomne mennesket. Og mennesket er igjen forvandlet gjennom korsets fullbrakte verk til å bli Kristus lik. Vi skal «se Ham som Han er» sier Skriften.

 

Tiden og evigheten det samme

Og for det forvandlede menneske er nå tiden og evigheten det samme. Guds plan strekker seg nå videre ut forbi dommen for den hvite trone, forbi den nye himmel og den nye jord. Foran ligger Guds plan med universet, som også var med, ja nettopp, i gjenopprettelsen.

Og dette ville Gud at du og jeg skulle være med Han på. Dette var Hans plan med deg fra evighets dager.

Så, «Løft hodet og se opp og fremover. Slaget er ikke tapt. Gud har alltid kontroll, ALLTID!

«Bli sterke i Herren», sier skriften, «i Hans veldige kraft»

I Ham ligger vår fremtid. Amen!