BILDE: Hermann Mentzoni har nok en gang ukens andakt på våre websider.

Hermann Mentzoni har ukens andakt: Jesus skal komme igjen

Mentzoni ble født inn i en barnerik familie noen år før tyskerne okkuperte Norge. Han ble frelst på en ungdomsleir i Østfold som 16-åring og troendedøpt neste sommer, samme sted. Og ved juletider ble han fylt av Den hellige ånd. Han skriver:

 

«Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han fór bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem,og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen! Ap.gj. 1:9 – 11

 

I før 40 dager hadde Jesus etter sin oppstandelse fra de døde på 1.påskedag, vært sammen med sine apostler. Nå var de samlet på Oljeberget, høydedraget øst for Jerusalem.
Der skjedde dette merkelige som Jesus hadde sagt til dem ville skje.: «Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er». Joh.14:3.
Men da skal han komme tilbake til Oljeberget, slik englene på Oljeberget hadde sagt, og slik profeten Sakarias skriver i Sak. 14:4: «På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst».
Da kommer Jesus som Israels Messias og hele jordens konge, og oppretter det tusenårige fredsriket.

 

Den store trengsel
De syv siste årene før dette skjer – årene under Antikrists terrorvelde på jorden, med den store trengsel til slutt – som er Guds dom over en syndefull verden – slik evangelisten Matteus gjengir Jesu profeti i Matt. 24:29: «Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes».
Joh. Åp. kapitlene 6 – 19 beskriver denne grufulle trengselstid som rammer hele jorden. Men etter den kommer Jesus Messias tilbake; Matt. 24:30: «Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.»
Apostelen Johannes fikk se dette under forvisningen til Patmos: «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.» Joh.Åp. 1: 7
Det blir en veldig dag, som hele jordens befolkning får være vitne til. Med de tekniske hjelpemidler som vi har i dag, er det virkelig mulig at hele verdens befolkning får se dette veldige syn når Kristus Messias kommer gjennom skyene og ned til «jordens navle», Jerusalem.

 

Menighetens bortrykkelse
Jesus sier i Luk.21:28: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.»
Han snakker da om den store trengsel som skal komme, med følgende beskrivelse i Matt. 24:21: «For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!»
Her tar Jesus nærmest et skritt tilbake, og sier at «når dette begynner å skje» – altså ikke når trengselen er på det verste – eller når den nærmer seg slutten, men før trengselen skal vi vente menighetens brudgom Jesus Kristus.
Det var dette Jesus snakket med apostlene om Skjærtorsdag kveld, og som menigheten har ventet på siden den kvelden. Da kommer ikke Jesus ned på jorden, men han kommer ned i lufthimmelen og dit rykker han oss til seg ved navns nevnelse, som når en hyrde kaller på sine får. «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Joh. 10:27.
Og i 1.Tess.4:16-18 skriver Paulus til oss alle: «For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.
Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord.»

Det er dette vi venter på, slik Hebreerbrevets forfatter skriver i kap.9:27-28:«Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.»
Så langt jeg forstår Guds Ord er det ingen profeti som ennå må oppfylles før Jesus kan bortrykke menigheten. Men ingen kjenner dag eller time, så vi må vente og våke.
La oss vente med tålmodighet, Jesus kommer snart!